(ปกติ) ระบบรับตรง รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

           

กลุ่ม ปวช. ต่อ ปวส.

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

รหัสสาขาวิชา 1521011 โปรแกรมวิชาการบัญชี
รหัสสาขาวิชา 1721011 โปรแกรมวิชาช่างโยธา

           

กลุ่ม ปวช. , ปวส. ต่อ ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

รหัสสาขาวิชา 1522013 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1624033 เทคโนโลยีผฃิตภันฑ์นม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1751053 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์(วศ.บ.) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
รหัสสาขาวิชา 1751062 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต(วศ.บ.)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)

           

กลุ่ม ม.6 ต่อ ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

รหัสสาขาวิชา 1532032 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1621032 สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1623022 สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1624022 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1626022 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1631032 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1721032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1733022 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
รหัสสาขาวิชา 1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1825012 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1833012 การจัดการผังเมือง(ทล.บ.) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 5 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1831032 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(สถ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1832012 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)