(ปกติ) ระบบรับตรง รอบที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

           

กลุ่ม ปวช. , ปวส. ต่อ ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1624033 เทคโนโลยีผฃิตภันฑ์นม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1751062 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต(วศ.บ.)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)

           

กลุ่ม ม.6 ต่อ ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1621032 สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1622012 สาขาวิชาเคมี(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1623022 สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1624022 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1631032 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1721032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1825012 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1833012 การจัดการผังเมือง(ทล.บ.)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 5 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1832012 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)