ระบบโควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับตรง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นผู้สอบข้อเขียนระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. 61 ผ่านมาแล้ว

การรับตรงรอบที่ 2

ประกาศรับสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ในวันที่ 9 เม.ย - 10 พ.ค. 61

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

รับสมัครในวันที่ 9 - 31 พ.ค. 61

1.1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/2

ประกาศรายชื่อ (TCAS) 1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

2. การรับแบบโควตา

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) 2. การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

3. การรับตรงร่วมกัน

(TCAS) 3. การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัคร ในวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561

4. การรับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อ (TCAS) 4. การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัคร ในวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2561