ระบบโควตา OpenHouse

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบรับตรง

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS Portfolio

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบโควตา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบรับตรง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS Quota

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท - เอก)

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS Admission 1

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
TCAS Admission 2

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท - เอก) เพิ่มเติมรอบที่ 2

(TCAS) รับตรงอิสระ

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท - เอก) เพิ่มเติมรอบที่ 3