1.1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบโควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับตรง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. - 8 ก.พ. 61

1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/2

ประกาศรายชื่อ (TCAS) 1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561