1.1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบโควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับตรง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/2

ประกาศรายชื่อ (TCAS) 1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

2. การรับแบบโควตา

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) 2. การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

การรับตรงรอบที่ 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ในวันที่ 9 เม.ย - 10 พ.ค. 61