ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ปริญญาโท ประจำปี 2561 ภาคการศึกษาที่ 2

ประกาศกับสมัครสอบคัดเลือกปริญญาโท ประจำปี 2561 ภาคการศึกษาที่ 2

ระบบโควตา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS 1 Portfolio

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS 2 Quota

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบรับตรง

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบรับตรง (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบรับตรง รอบที่ 2

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบรับตรง รอบที่ 3

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS 3 รับตรงร่วมกัน

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS 4 Admission

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบรับตรง รอบที่ 4

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS 5 รับตรงอิสระ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบรับตรง รอบที่ 2 (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบรับตรง 5.1 รับตรงอิสระ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบรับตรง รอบที่ 5

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบรับตรง รอบที่ 3 (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562