ระบบโควตา OpenHouse

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบรับตรง

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบโควตา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบรับตรง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS Quota

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท - เอก)

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS Admission 1

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563TCAS Admission 2

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท - เอก) เพิ่มเติมรอบที่ 2

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563