1.1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่(TCAS) 1.1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบโควตา

ประกาศรายชื่อ (ปกติ) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/2

ประกาศรายชื่อ (TCAS) 1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

2. การรับแบบโควตา

ประกาศรายชื่อ (TCAS) 2. การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

3. การรับตรงร่วมกัน

ประกาศรายชื่อ (TCAS) 3. การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

4. การรับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อ (TCAS) 4. การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบรับตรง

ประกาศรายชื่อ (ปกติ) ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561