ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 7)


** สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 **

คลิกเพื่อดูประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศ -- นักศึกษาอ่านรายละเอียดประกาศคลิกที่นี่ --

           

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รหัสวิชา 149 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ [ปกติ]
รหัสวิชา 714 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
รหัสวิชา 721 วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม จ-ศ

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 153 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ-ศ [ปกติ]
รหัสวิชา 154 สาขาวิชาออกแบบเซรามิก จ-ศ [ปกติ]
รหัสวิชา 711 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภณัฑ์จ-ศ [ปกต]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสวิชา 713 วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
รหัสวิชา 723 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จ-ศ [ปกติ]

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา 119 ช่างยนต์ - เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ