เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน  2556 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น อ่านรายละเอียดคลิกตรงนี้
แจ้งผู้สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกคน
ระบบสมัครออนไลน์ ใช้ Web Browser Internet Explorer (IE) เท่านั้นในการสมัคร
หากใช้ Web Browser ตัวอื่น เช่น Mozilla Firefox  Google Chrome, Safari ฯลฯ จะไม่สามารถสมัครได้นะคะ

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครระบบรับตรง ขณะนี้่สามารถตรวจสอบรายชื่อในระบบได้แล้วนะคะ ้ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา  2556  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์  2556)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา  2556  สมัครด้วยตนเอง (จำหน่ายใบสมัคร)
(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 24 กุมภาพันธ์  2556)
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ตรวจสอบคลิก
Download ระเบียบการรับสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ ข้อมูลวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก  คลิก
Download ระเบียบการรับสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ ข้อมูลวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก เพิ่มเติมในสาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คลิก
หลักฐานประกอบการสอบข้อเขียน
1.
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ   
2.
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.
เอกสารอื่นๆ ถ้ามี
หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์
1.
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน เกรดเฉลี่ยถึงเทอมล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
2.
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ   
3.
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
4.
เอกสารอื่นๆ ถ้ามี
วิธีการสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 1. อ่านรายละเอียดคุณสมบัติ และสาขาวิชาที่เปิดรับได้ที่เมนู  คุณสมบัีติผู้สมัคร  หรือดาวน์โหลดระเีบียบการไ้ด้ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 2. เมื่อเข้าใจแล้วให้เข้าสมัครโดยไปที่มีเมนู  สมัครออนไลน์ - สมัคร - และเลือกวิทยาเขต กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 3. ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่กรอกในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร  เมื่อผู้สมัคร ยืนยันการสมัคร เรียบร้อยแล้ว  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ หากเกิดความผิดพลาดของข้อมูลหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขอให้ดำเนินการสมัครใหม่  และพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.oapr.rmuti.ac.th
 4. นำใบสมัครผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นชื่อ – สกุล และข้อมูลการสมัครของผู้สมัครนำไป 
  ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555  ถึงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2556

                 วิธีการชำระเงิน

   1. นำใบสมัครผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ใช้แทนใบ PAY IN ชำระเงินค่าสมัครสอบ) ไปยื่นชำระที่ธนาคารตามที่ระบุในใบสมัครสอบจำนวนเงิน  300  บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร  หมดเขตชำระเงินภายในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2556
   2. หลังจากผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว  จะได้รับหลักฐานการชำระเงินพร้อม
    ใบสมัครส่วนบนจากธนาคาร
   3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รายละเอียดการสมัครที่ธนาคารพิมพ์ลงในใบเสร็จ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งธนาคารแก้ไขให้ถูกต้อง (หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครสอบหรือชำระเงินค่าสมัครแทน หลักฐานการชำระเงิน
    ค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – สกุล รายละเอียดการสมัครของผู้สมัครเท่านั้น)
   4. ผู้สมัครเก็บเอกสารการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐาน

5.  ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครและดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเพื่อนำเข้าห้องสอบ  ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.oapr.rmuti.ac.th ภายหลังจากวันชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว  3  วัน   หากสถานะแจ้งว่าท่านยังไม่ชำระเงินกับธนาคาร  ขอให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  
0-4423-3067  หรือ  0-4423-3000 ต่อ 2700 , 2730 
วันจันทร์ – ศุกร์          เวลา 08.30 น. – 16.30 น.   ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันเสาร์ – อาทิตย์        เวลา 09.00 น. – 15.00 น.   ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน (ให้ตรวจสอบหลังจากชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว 3 วัน)
1. ไปที่เมนูตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
2.  กรอกเลขที่ใบสมัคร ที่ขึ้นต้นด้วย  W
3.  กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กดปุ่ม login
4.  ดูสถานะการสมัคร และดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเพื่อนำเข้าห้องสอบ

วิธีการขอรับเล่มระเบียบการรับสมัครสำหรับผู้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว นำใบเสร็จมาขอรับเล่มระเบียบการได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อาคาร 8 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันและเวลาราชการ

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

กิจกรรม

กำหนดการ

สมัครทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.oapr.rmuti.ac.th

1 ตุลาคม 2555 – 24 กุมภาพันธ์ 2556

สมัครด้วยตนเอง ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  2

1 พฤศจิกายน 2555 – 24 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ  วัน  เวลา และสถานที่สอบ
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.oapr.rmuti.ac.th
และติดประกาศ ณ บอร์ด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  1

ตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  2556

สอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม      
  (เฉพาะกลุ่มออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนิเทศศิลป์)

 

วันที่ 16 มีนาคม  2556

 

สอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี 4 ปี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม      
  (เฉพาะกลุ่มศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์)

 

วันที่ 17 มีนาคม  2556

 

สอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี เทียบโอน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ 18 มีนาคม  2556

สอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี เทียบโอน
- คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ 19 มีนาคม  2556

สอบข้อเขียน ระดับปวส.
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ 19 มีนาคม  2556

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.oapr.rmuti.ac.th
และติดประกาศ ณ บอร์ด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  1

วันที่  25  มีนาคม  2556

สอบสัมภาษณ์ 

วันที่  28  มีนาคม  2556

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.oapr.rmuti.ac.th
และติดประกาศ ณ บอร์ด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  1


วันที่ 1 เมษายน  2556

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.oapr.rmuti.ac.th

วันที่ 3 - 11 เมษายน  2556

ตรวจสุขภาพ  รับชุดนักศึกษา  จองหอพัก  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  อาคาร 1
และส่งเอกสารหลักฐาน   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 8  ชั้น  1
(นักศึกษาทั้งหมด รวมนักศึกษาโควตา)
กลุ่มที่   1    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มที่   2    คณะบริหารธุรกิจ
กลุ่มที่   3    คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
กลุ่มที่   4    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2556
วันที่ 2 พฤษภาคม  2556
วันที่ 3 พฤษภาคม  2556
วันที่ 3 พฤษภาคม  2556

ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาทั้งหมด รวมนักศึกษาโควตา)

วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม  2556
กำหนดการเปิดภาคเรียน  นักศึกษาภาคสมทบ วันที่ 1 มิถุนายน  2556
กำหนดการเปิดภาคเรียน  นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 3 มิถุนายน  2556

หมายเหตุ  :  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 
 
 
 
 

 

 
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทร             :  0 4423  3067 
โทรสาร       :   0 4423  3068
อีเมล์           :   rmuti.oapr@gmail.com
 
Link คณะ 4 คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์