main menu

Home About Services Testimonial Contact

ปฏิทินการรับสมัคร

รายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครของแต่ละสาขาวิชา

** คุณสมบัติ คลิกที่นี่ E-BOOK **

** คุณสมบัติ คลิกที่นี่ PDF **

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559

" กรุณาศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ ก่อนสมัครโควตา "

" สำหรับผู้สมัครระบบโควตาสามารถสมัครได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น !! "

ขั้นตอนการสมัคร ระบบโควตา 2560

** สมัครโควตา คลิกที่นี่ **

แบบสอบถาม


** ประกาศเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่สมัครสาขาวิชา **

- รหัสวิชา 159 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- รหัสวิชา 129 หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- รหัสวิชา 175 หลักสูตร การตลาด [สมทบ]

- รหัสวิชา 178 หลักสูตร การจัดการ - การจัดการทั่วไป[สมทบ]

" ขอให้นักศึกษาเปลี่ยนไปสมัครสาขาวิชาอื่น เนื่องจากในปีการศึกษา 2560

ไม่เปิดรับสมัคร Quota ในสาขาวิชาดังกล่าว "


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 044 233000

ติดต่อเจ้าหน้าที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th