มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

(TCAS) 1.1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th