มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

(TCAS) 1.1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

           

นครราชสีมา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

           

คณะบริหารธุรกิจ นครราชสีมา

รหัสสาขาวิชา 1521012 สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1522012 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523022 สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1531022 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532022 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532032 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532052 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)

           

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นครราชสีมา

รหัสสาขาวิชา 1621032 สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1622012 สาขาวิชาเคมี(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1623012 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1624022 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1625022 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1625072 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1625082 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1626022 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
รหัสสาขาวิชา 1631032 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1631042 สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1632022 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล(ศศ.บ.)

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครราชสีมา

รหัสสาขาวิชา 1721032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1722022 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1731022 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1732012 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1733022 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734032 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1743012 สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1745012 สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751072 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1752062 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1752072 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์(วศ.บ.)

           

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นครราชสีมา

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1825012 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1826012 สาขาวิชาออกแบบเซรามิก(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1827012 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1828012 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1831032 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(สถ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1832012 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1833012 การจัดการผังเมือง(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1834012 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(ทล.บ.)

           

วิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

           

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น

รหัสสาขาวิชา 3241012 สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี(ศศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3221032 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3222022 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3223042 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3225032 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3226032 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3227032 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น

รหัสสาขาวิชา 3321012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3331012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3332012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3333012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3341012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3343012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3351012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3352012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3361012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี 4 ปี(วท.บ.) ( ปกติ )

           

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตขอนแก่น

รหัสสาขาวิชา 3421012 สาขาวิชาสาขาวิชาการตลาด 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3422012 สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการ 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3422022 สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3422032 สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3423022 สาขาวิชาสาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บช.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3424022 สาขาวิชาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )

           

วิทยาเขตสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาเขตสกลนคร

           

วิทยาเขตสุรินทร์

           

คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์

รหัสสาขาวิชา 2332012 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รหัสสาขาวิชา 2321011 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ม.6 (บธ.บ)
รหัสสาขาวิชา 2323052 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ม.6 (บธ.บ)
รหัสสาขาวิชา 2324011 สาขาวิชาการตลาด ม.6 (บธ.บ)
รหัสสาขาวิชา 2322022 สาขาวิชาการบัญชี ม.6 (บช.บ)

           

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์

รหัสสาขาวิชา 1101085 สาขาวิชาประมง ม.6 (วท.บ)
รหัสสาขาวิชา 1102596 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์ ม.6 (วท.บ)
รหัสสาขาวิชา 1103038 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม. 6 (วท.บ)
รหัสสาขาวิชา 1105718 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม. 6 (วท.บ)
รหัสสาขาวิชา 1105729 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม. 6 (วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1104102 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม. 6 (วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1101348 สาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ ม. 6 (5 ปี )(ค.คต.)


           

ยืนยันสิทธิ์ ทปอ. ภายในวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ทปอ. คลิกที่นี่

http://app.cupt.net/tcas/clearing.php

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th