มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

(TCAS) 1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

           

นครราชสีมา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คลิกที่นี่

           

คณะบริหารธุรกิจ นครราชสีมา

รหัสสาขาวิชา 1521012 สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1522012 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523022 สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1531022 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532052 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)

           

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นครราชสีมา

รหัสสาขาวิชา 1621032 สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1622012 สาขาวิชาเคมี(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1623012 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1624022 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1625022 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1625072 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1625082 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1626022 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
รหัสสาขาวิชา 1631032 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1631042 สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1632022 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล(ศศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1623022 สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม(วท.บ.)

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครราชสีมา

รหัสสาขาวิชา 1721032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1722022 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1731022 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1732012 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1733022 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734032 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741042 สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลหนัก(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1743012 สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1745012 สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751072 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1752062 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1752072 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์(วศ.บ.)

           

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นครราชสีมา

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1825012 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1826012 สาขาวิชาออกแบบเซรามิก(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1827012 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1828012 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1831032 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(สถ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1832012 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1833012 การจัดการผังเมือง(ทล.บ.)

           

วิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

           

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น

รหัสสาขาวิชา 3241012 สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี(ศศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3221032 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3222022 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3223042 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3224062 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3225032 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3226032 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี(ค.อ.บ.) ( ปกติ )

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น

รหัสสาขาวิชา 3331012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3332012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3333012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3334012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3341012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3341022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 4 ปี(วศ.บ.)(ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3342012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3352012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 4 ปี(วศ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3361012 สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี 4 ปี(วท.บ.) ( ปกติ )

           

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตขอนแก่น

รหัสสาขาวิชา 3421012 สาขาวิชาสาขาวิชาการตลาด 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3422012 สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการ 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3422022 สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3422032 สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3423022 สาขาวิชาสาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บช.บ.) ( ปกติ )
รหัสสาขาวิชา 3424022 สาขาวิชาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 ปี(บธ.บ.) ( ปกติ )

           

วิทยาเขตสกลนคร

           

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร

รหัสสาขาวิชา 5233062 การบัญชี
รหัสสาขาวิชา 5222042 วิศวกรรมโยธา
รหัสสาขาวิชา 5223092 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสสาขาวิชา 5223042 วิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสสาขาวิชา 5223062 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกค์และโทรคมนาคม
รหัสสาขาวิชา 5224022 วิศวกรรมเครื่องกล
รหัสสาขาวิชา 5232053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รหัสสาขาวิชา 5233042 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ฯ
รหัสสาขาวิชา 5233052 การจัดการ-การจัดการทั่วไป

           

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร

รหัสสาขาวิชา 5321012 สัตวศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 5323012 ประมง
รหัสสาขาวิชา 5324012 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รหัสสาขาวิชา 5325022 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
รหัสสาขาวิชา 5322012 พืชศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 5325012 การแพทย์แผนไทย
รหัสสาขาวิชา 5325022 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

           

วิทยาเขตสุรินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คลิกที่นี่

          

คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์

รหัสสาขาวิชา 2321011 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ม.6 (บธ.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 2321022 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ม.6 (บธ.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 2322022 สาขาวิชาการบัญชี ม.6 (บช.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 2323052 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ม.6 (บธ.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 2323062 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียร์ ม.6 (ทล.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 2324011 สาขาวิชาการตลาด ม.6 (บธ.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 2332012 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาสกล ม.6 (ศศ.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 2333012 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.6 (ศศ.บ)(ปกติ)

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์

รหัสสาขาวิชา 1101085 สาขาวิชาประมง ม.6 (วท.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1101348 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) (5 ปี) (ค.คบ.)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1102596 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์ ม.6 (วท.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1103038 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม. 6 (วท.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1104102 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม. 6 (วศ.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1105718 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม. 6 (วท.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1105729 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม. 6 (วท.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1105731 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ม. 6 (วท.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1105823 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม. 6 (วท.บ)(ปกติ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th