การแต่งกายของอาจารย์บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ

 

******************************************************************อยู่ระหว่างการปรับปรุง*******************************************************************************

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangala University of Technology Isan
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000
แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th