สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

"งานบริหารงานทั่วไป"

งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
ติดตามข่าวสารได้ที่
http://www.oapr.rmuti.ac.th/ga2016/
facebook like box joomla
034590
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4
77
191
34341
275
266
34590

Your IP: 3.235.41.241
2021-04-14 20:08

Login Form

[ดาวน์โหลดเอกสาร]  KM การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

  3 5 KM บัตรรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ศรีวิชัย) บทความ

  3 5 KM บัตรรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ศรีวิชัย) โปรเตอร์

  3 5 KM บัตรรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ศรีวิชัย) PPT

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3 5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

3 5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 (กำหนดการแนบท้าย) ฉบับที่ 2

3 5 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 ข่าวสารสำหรับบุคลากรงานบริหารทั่วไป (สำหรับ 7 ส.) ที่ดีๆ ที่ควรรู้
 

7สดีเด่น2560

[ดาวน์โหลดเอกสาร]  กิจกรรม 7ส.

  3 5 คำสั่งกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส. ครั้งที่ 1/2561

  3 5 ประกาศกำหนดการตรวจ 7ส ระดับสำนักครั้งที่ 1/2561

  3 5 ประกาศหลักเกณฑ์การรางวัลบุคลากรดีเด่น 7ส. 

  3 5 นโยบาย-7ส-ปี-61

 

Big Cleaning Day2

Big Cleaning Day 2016

  3 5 คำสั่งกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส. ครั้งที่ 2/2560

  3 5 ประกาศกำหนดการตรวจ 7ส ระดับสำนักครั้งที่ 2/2560

  3 5 ประกาศหลักเกณฑ์การรางวัลบุคลากรดีเด่น 7ส.

  3 5 นโยบาย-7ส-ปี-60

Big Cleaning Day

ดาวน์โหลดคู่มือ 7ส   +  ดาวน์โหลดแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป   +  ประกาศกำหนดการตรวจ-7ส-ระดับสำนัก-ครั้งที่-1  +  นโยบาย 7ส

งาน V-NET (ประจำปีการศึกษา 2560)

3 5 ดาวน์โหลด>> ขออนุมัติไปราชการ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

3 5 ดาวน์โหลด>> คณะกรรมการประสานงานศูนย์สอบ V-NET

 

 งานรับเข้า

3 5 ดาวน์โหลด>> ผลงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

3 5 ดาวน์โหลด>> รายงานการประชุมเตรียมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5 และกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

งานปริญญา

3 5 ดาวน์โหลด>> ขออนุมัติไปราชการงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559 และขออนุมัติเบิกค่าที่พักอัตราตามจ่ายจริง

3 5 ดาวน์โหลด>> วาระการประชุมเตรียมการจัดทำวารสารฯ และหนังสือ(ฉบับพิเศษ) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559

3 5 ดาวน์โหลด>> คำสั่ง มทร อีสาน  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือ ฉบับพิเศษ พระเจ้าหลานเธอฯ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559.pdf

3 5 ดาวน์โหลด>> แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

3 5 ดาวน์โหลด>> ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3 5 ดาวน์โหลด>> คำสั่งปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ครั้งที่ 30

3 5 ดาวน์โหลด>> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องพิธีพระราชทานฯ ครั้งที่ 31/2559

3 5 ดาวน์โหลด>> จำนวนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30/2558

3 5 ดาวน์โหลด>> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องพิธีพระราชทานฯ ครั้งที่ 30/2558

3 5  ดาวน์โหลด>> ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆในงานพิธีพระราชทานฯ

3 5 ดาวน์โหลด>> กำหนดการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

p2

 

ข้อปฏิบัติสำหรับถ่ายภาพ

คลิกตรวจสอบสถาณะการชำระเงินค่าถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  +  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  +  คณะบริหารธุรกิจ  +  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่ง

11 (1)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>> 

11 (4)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>>

11 (2)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>> 

11 (5)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>>

11 (3)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>> 

11 (6)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>>

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์   สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน   สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ   สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร      สาขาการจัดการผังเมืองและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย       สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า                         สาขาวิศวกรรมโยธา     สาขาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   สาขาวิศวกรรมสำรวจ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขาการเงิน  สาขาการตลาด  สาขาบัญชี  สาขาการจัดการ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หมายเหตุ บัณฑิต มหาบัณฑิต สามารถตรวจสอบข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งภาพถ่ายหมู่ มทร.อีสาน หากไม่ถูกต้อง หรือ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่ง ติดต่อได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35 ชั้น 2) หรือ โทร.044-233000 ต่อ 2734 

  4 2

< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) starts here -->
< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) ends here --> วีดีทัศน์แนะนำและเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2559

< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) starts here -->
< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) ends here --> วีดีทัศน์แนะนำและเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) starts here -->
< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) ends here --> วีดีทัศน์แนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

<ลิงค์วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลััยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน>  https://drive.google.com/open?id=0B8odhZmm06xdWjYydHFSVndpX00  คลิกเพื่อรับชม