ชื่อโครงการ KM
Download
การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี : พัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ประเด็นที่ 1 เรื่องการสร้างเครือข่ายและการดำเนินกิจกรรมเครือข่าย
ประเด็นที่ 2 การวิจัยสถาบัน
แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำรายงานการประชุม
แนวปฏิบัติที่ดีการเรียกแถวบัณฑิต
Mind maps แนวปฏิบัติที่ดีการเรียกแถวบัณฑิต
การจัดการความรู้ เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ( ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล)
แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา การอนุมัติให้ประกาศนียบัตร และปริญญา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเอกสารทางการศึกษา
โครงการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
การอบรมเชิงปฎิบัติการฝึกทักษะวิทยากรการเป็นคุณอำนวยและคุณลิขิตการดำเนินกิจกรรม
การจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารงานวิชาการ
การสื่อสารในองค์กร
การวางแผนงาน
การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 7
การพัฒนาศักภาพทีม KM 5
การบริหารจัดการความรู้
การบริหารความรู้(Knowledge Management) มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   โทร 0-4423-3067  โทรสาร 0-4423-3068