" เป็นเลิศในการให้บริการ สร้างเสริมการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล "

หน่วยงานภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารงานทั่วไป

ให้บริการเกี่ยวกับ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ไปที่เว็บไซต์

งานทะเบียนและประมวลผล

ให้บริการเกี่ยวกับ งานทะเบียนนักศึกษา, งานสำเร็จการศึกษา, งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

ไปที่เว็บไซต์

ศูนย์สหกิจศึกษา

ให้บริการเกี่ยวกับ งานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์

ไปที่เว็บไซต์

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ให้บริการเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา

ไปที่เว็บไซต์

งานประกันคุณภาพและการศึกษา

ให้บริการเกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

ไปที่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและประมวลผล

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนนักศึกษา, งานสำเร็จการศึกษา, งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าว สวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ