" เป็นเลิศในการให้บริการ สร้างเสริมการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล "

หน่วยงานภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารงานทั่วไป

ให้บริการเกี่ยวกับ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Learn more

งานทะเบียนและประมวลผล

ให้บริการเกี่ยวกับ งานทะเบียนนักศึกษา, งานสำเร็จการศึกษา, งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

Learn more

ศูนย์สหกิจศึกษา

ให้บริการเกี่ยวกับ งานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์

Learn more

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ให้บริการเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา

Learn more

งานประกันคุณภาพและการศึกษา

ให้บริการเกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

Learn more

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและประมวลผล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

ข่าว สวท.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.