Open House

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบรับตรง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564


รูปแบบที่ 2 โควตา Quota

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564


 class=

ระบบรับตรง (รอบที่ 2)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564