การจัดการเรียนการสอน


            ระดับ ปวส.

                        ภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

            ระดับ ปริญญาตรี

                        ภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

            ระดับ ปริญญาโท

                        ภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

                        ภาคสมทบ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 21.00 น.

            ระดับ ปริญญาเอก

                        ภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.