อัตราค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

***** อยู่ระหว่างการปรับปรุง *****