ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

           

คณะบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1523052 สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523062 สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1531042 สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532022 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532072 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน(บธ.บ.)

คณะบริหารธุรกิจ(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1521023 สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1522013 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523053 สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523054 สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด(บธ.บ.) สมทบ
รหัสสาขาวิชา 1531033 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.) (ต่อเนื่อง)

           

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1626023 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1734052 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734062 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน / ต่อเนื่อง

รหัสสาขาวิชา 1721033 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1731023 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734053 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734063 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751043 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751063 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต(วศ.บ.)

           

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1828022 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(ศป.บ.)