ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
            Rajamangala University of Technology Isan
            744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000
            แฟกส์: 044 233052 E-mail : oapr@rmuti.ac.th